Nederland

Overplaatsing

Een buitenlandse onderneming kan gebruik maken van de kennismigrantenregeling om een medewerker in concernverband over te plaatsen naar de Nederlandse vestiging. Indien de onderneming nog niet is gevestigd in Nederland zal deze eerst moeten worden ingeschreven in het handelsregister voordat er kennismigranten bij de Nederlandse vestiging kunnen komen werken.

Indien sprake is van een overplaatsing in concernverband en geen arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met het in Nederland gevestigde onderdeel, dient er een verklaring van het (moeder)bedrijf in het buitenland en een werkgeversverklaring van het in Nederland gevestigde onderdeel te worden overgelegd. Uit de verklaring van het moederbedrijf dient te blijken voor welke duur de kennismigrant wordt overgeplaatst en wat de hoogte van het bruto jaarloon is. De kennismigrant hoeft in dit geval niet op de loonlijst van het Nederlandse bedrijf te staan.

Startende onderneming

Van startende ondernemingen kan niet worden verwacht dat zij een verklaring omtrent betalingsgedrag afgegeven door de belastingdienst overleggen. Vaak heeft het bedrijf nog helemaal geen belastingverleden. Toch is bij een startende onderneming verblijf als kennismigrant mogelijk. De onderneming kan gebruik maken van de kennismigrantenregeling als het startende bedrijf onderdeel vormt van een buitenlands bedrijf en kan aantonen aan de hand van bewijsstukken dat de financiële positie zodanig is dat de verplichtingen zoals neergelegd in de verklaring van kennismigrantenregeling zullen kunnen worden nagekomen. Als de vennootschap is toegelaten tot de kennismigrantenregeling, dan kan een werknemer die in dienst komt van deze vennootschap vervolgens in aanmerking komen voor verblijf als kennismigrant.

Joint Ventures

Als een werknemer in dienst blijft van het buitenlandse bedrijf dat mede-eigenaar is van de joint venture, dan kan hij/zij worden toegelaten als kennismigrant indien de juridische relatie tussen het buitenlands bedrijf en de joint venture is aangetoond en wordt voldaan aan de overige voorwaarden die ook gelden voor de overplaatsing in het kader van concernverband.