Intra-company Transfer

Bij het overplaatsen van een medewerker naar een vestiging in Nederland kan gebruik worden gemaakt van een intra-company transfer.

In Nederland kennen we drie mogelijkheden voor het (tijdelijk) overplaatsen van medewerkers: de Europese ICT-Richtlijn, het nationale ICT-programma en via de kennismigrantenregeling. Het is aan de werkgever om het juiste programma te kiezen.

Europese ICT-Richtlijn

In november 2016 heeft Nederland Richtlijn 2014/66/EU geïmplementeerd. Deze Richtlijn beschrijft de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming. De richtlijn is in 24 Europese lidstaten (m.u.v. Ierland en Denemarken) geïmplementeerd en harmoniseert de regelgeving voor het overplaatsen van medewerkers. 

Voorwaarden ICT-Richtlijn

De ICT-richtlijn is van toepassing op werknemers:

 • Die niet de nationaliteit van een van de EU-lidstaten hebben,
 • Die hun hoofdverblijf buiten de EU hebben op het moment van de aanvraag,
 • Die leidinggevende, specialist of trainee zijn en ook over de nodige kwalificaties beschikken,
 • Die op het moment van aanvraag ten minste 3 maanden een arbeidsovereenkomst hebben met een buiten de EU gevestigde concernonderdeel, en
 • Die tijdelijk worden overgeplaatst naar een concernonderdeel binnen de EU.  

Leidinggevenden en specialisten moeten in bezit zijn van minimaal een bachelor diploma. Trainees moeten minimaal een masterdiploma hebben.

Bij een aanvraag kijkt de IND ook naar het bruto maandloon van de werknemer die wordt overgeplaatst. Het loon moet marktconform zijn, waarbij als uitgangspunt geldt dat moet worden voldaan aan de kennismigrantennorm. De Nederlandse vestiging is niet verplicht zich te laten erkenning door de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). Erkenning heeft echter wel voordelen. 

Wanneer de overplaatsing onder de reikwijdte van de ICT-richtlijn valt, kan er geen gebruik gemaakt worden van de kennismigrantenregeling of het nationale ICT-programma.

De IND verleent een verblijfsdocument voor maximaal 3 jaar aan managers en specialisten. Trainees krijgen een verblijfsdocument voor maximaal 1 jaar. Verlenging is niet mogelijk.

Definitie van een concern

De definitie van een concern in het kader van de ICT-Richtlijn is: Twee of meer ondernemingen waarvan wordt erkend dat zij overeenkomstig het nationale recht verbonden zijn op een van de volgende wijzen:

Wanneer een onderneming, direct of indirect, ten opzichte van een andere onderneming

 • de meerderheid van het geplaatste kapitaal van de onderneming bezit,
 • beschikt over de meerderheid van de stemmen die verbonden zijn aan de door de onderneming uitgegeven aandelen
 • is gerechtigd meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de onderneming te benoemen, of
 • wanneer de ondernemingen onder de centrale leiding van de moederonderneming staan.

Er is sprake van een concern bij tenminste een van deze constructies.

  Vragen over dit visum?

  Neem contact met ons op via 078-7518450 of vul het formulier in om uw gratis adviesgesprek van 15 minuten aan te vragen:

  "VisaVersa was able to quickly arrange a visa for a short business visit in New York. Even though it was urgent, this was no problem at all. They were of great help."

  VisaVersa | Visa, Travel & Residence | service netherlands
 country

  Wouter Stolk

  Digitaal Effect B.V.